รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานกรุงรัตนโกสินทร์

    
รายชื่อพื้นที่ พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า พ.ศ. 2546
คำสั่งแต่ตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์
ครม. เห็นชอบแผนแม่บท
กรุงรัตนโกสินทร์ 3 พื้นที่ | 75.00 % 1 พื้นที่ | 25.00 % 0 พื้นที่ | 0.00 %
กรุงรัตนโกสินทร์
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน
กรุงรัตนโกสินทร์ชั้นนอก
ฝั่งธนบุรีตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์
พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ส่วนขยาย