รายงานสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานเมืองเก่า

    
รายชื่อพื้นที่ ศึกษากําหนดขอบเขต
พื้นที่เมืองเก่า
ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า
ครม. เห็นชอบแผนแม่บท
เมืองเก่า 36 พื้นที่ | 100.00 % 36 พื้นที่ | 100.00 % 36 พื้นที่ | 100.00 % 24 พื้นที่ | 66.67 % 2 พื้นที่ | 5.56 %
ภาคเหนือ
เมืองเก่าน่าน
เมืองเก่าเชียงใหม่
เมืองเก่าลำพูน
เมืองเก่าลำปาง
เมืองเก่าแพร่
เมืองเก่าเชียงราย
เมืองเก่าพะเยา
เมืองเก่าตาก
เมืองเก่าแม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เมืองเก่าพิมาย
เมืองเก่าบุรีรัมย์
เมืองเก่านครราชสีมา
เมืองเก่าสกลนคร
เมืองเก่าสุรินทร์
เมืองเก่าร้อยเอ็ด
ภาคกลาง
เมืองเก่าพิษณุโลก
เมืองเก่ากำแพงเพชร
เมืองเก่าลพบุรี
เมืองเก่าเพชรบุรี
เมืองเก่าสุพรรณบุรี
เมืองเก่าราชบุรี
เมืองเก่ากาญจนบุรี
เมืองเก่าอุทัยธานี (เทศบาลเมืองอุทัยธานี)
ภาคตะวันออก
เมืองเก่าจันทบุรี
เมืองเก่าระยอง
เมืองเก่าฉะเชิงเทรา (เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา)
ภาคใต้
เมืองเก่านครศรีธรรมราช
เมืองเก่าสงขลา
เมืองเก่าปัตตานี
เมืองเก่าตะกั่วป่า
เมืองเก่าสตูล
เมืองเก่าภูเก็ต
เมืองเก่าระนอง
เมืองเก่ายะลา
เมืองเก่านราธิวาส
เมืองเก่าตรัง (เทศบาลนครตรัง)