ระบบรายงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผล

รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในพื้นที่เมืองเก่า (ทั่วประเทศ)

พื้นที่เป้าหมาย

10

พื้นที่

ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า

10

พื้นที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์
และพัฒนาเมืองเก่า

10

พื้นที่

แผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์
และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า

10

พื้นที่

ครม. เห็นชอบแผนแม่บท

10

พื้นที่