ระบบรายงานติดตามความก้าวหน้าและรายงานสรุปผล

รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์

พื้นที่เป้าหมาย

10

พื้นที่

พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า พ.ศ. 2546

10

พื้นที่

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และพิจารณาแผนการดำเนินงานในกรุงรัตนโกสินทร์

10

พื้นที่

ครม. เห็นชอบแผนแม่บท

10

พื้นที่